Fruitdorp Lauwerzijl

Een kern waar pit in zit

Vervoersfonds Lauwerzijl

Het bestuur van de vervoerscommissie bestaat schooljaar 2020/2021 uit de volgende leden

Harry Kooistra (voorzitter) 
Coosje van Houten (lid)
Suzan Abbas (lid)
Correspondentie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester vervoersfonds Lauwerzijl:
Kathrien Wierenga

rekeningnummer Vervoersfonds:
NL71 RABO 0126 9963 18
t.n.v. Stichting Quadraten Leerlingenvervoer Grijpskerk

Leerlingenvervoer Lauwerzijl; Een stukje geschiedenis.

In 1999, toen CBS ’t Sielje fuseerde met CBS de Regenboog Grijpskerk/Niezijl, werd er na vele overwegingen en overleg met de ouders besloten om zelf de leerlingen naar school te brengen.

In de vergadering van woensdag 17 februari 1999 met leden van de stuurgroep i.o. scholenfusie ‘’t Sielje’ en ‘De Regenboog’, bijeen geroepen door DCO Noord, staat in het hoofdstuk ‘Vervoer/overblijven Lauwerzijl/Grijpskerk’ het volgende.

……. De schoolcommissies achten het van belang dat hiervoor een vervoersfonds wordt gecreëerd.

Dit fonds kan worden gevoed door de netto opbrengst van de verkoop van de schoolwoning volgens de verdeelsleutel (25% schoolcomm.50% geoormerkt) hiervoor aan te wenden. Het dagelijks bestuur zal dan ook aan het algemeen bestuur voorstellen, 75% van de netto opbrengst (netto opbrengst ƒ 93165,96) van de schoolwoning te bestemmen voor een vervoersfonds.

Bestemming opbrengst schoolwoning Lauwerzijl

Bij verkoop van de woning te Lauwerzijl gaat 50% (zijnde geoormerkt geld) van de opbrengt naar een in te stellen vervoersfonds voor vervoer leerlingen van Lauwerzijl naar Grijpskerk. De schoolcommissie van Lauwerzijl heeft toegezegd de 25% gelden schoolcommissie uit de opbrengst van de verkoop van de woning eveneens te stoppen in het vervoersfonds.

De overige 25% wordt werkkapitaal voor de vereniging.

Het bestuur zal niet meer geld stoppen in het vervoersfonds.

Een vervoerscommissie werd in het leven geroepen en er werd uit gekeken naar een geschikte schoolbus.
De vervoerscommissie draagt zorg voor zowel de organisatorische- als de financiele organisatie van het vervoer van leerlingen naar CBS 'de Regenboog', het huidige CBS 'de Borgstee' te Grijpskerk.

Een toyota-busje werd aangeschaft.      

Sponsoren

Het zoeken naar sponsoren in de regio werd een succes. De bijdragen van 350,00 gulden per sponsor leverde in het jaar 2000 het mooie bedrag op van 2600,00 gulden.

Vereniging PCBO gemeente Zuidhorn.

Vervoerscommissie Lauwerzijl
Betreft: sponsoring
Lauwerzijl, 10-06-'99

Geachte heer, mevrouw,

Het bestuur van bovengenoemde vereniging vraagt uw aandacht voor het volgende:

Op 1 januari 1996 werd ten behoeve van het Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Zuidhorn een nieuwe vereniging opgericht, de "Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Zuidhorn".

Op dat moment ressorteerden onder het bestuur een negental basisscholen in de kernen Zuidhorn, Noordhorn, Aduard, Oldehove, Grijpskerk, Kommerzijl, Visvliet en Lauwerzijl.

Inmiddels is gebleken dat het niet langer verantwoord is de school in de laatstgenoemde kern in stand te houden. Er is daarom in goed overleg met de ouders, leerkrachten en MR besloten dat "'t Sielje" te Lauwerzijl en "de Regenboog Grijpskerk/Niezijl" te Grijpskerk per 1 augustus zullen gaan fuseren.

In het onderzoek naar de mogelijkheid van deze scholenfusie stond het vervoer van de leerlingen uit Lauwerzijl naar Grijpskerk centraal. Omdat leerlingen en personeel in het schoolgebouw te Grijpskerk ondergebracht zullen worden en de school in Lauwerzijl per 1 augustus geen onderwijsbestemming meer heeft, was het ontwikkelen van een goede vervoersregeling van het grootste belang.

Uit ervaring is gebleken, dat voor een dorpsgemeenschap waar geen basisschool staat een goede vervoersregeling essentieel is. Het bestuur heeft hier dan ook in voorzien door middel van de aanschaf van een busje waarin leerlingen vervoerd kunnen worden.

Een vervoerscommissie heeft opdracht gekregen te proberen de exploitatie sluitend te krijgen door middel van eigen bijdragen van ouders, subsidies, acties en sponsoring.

Voor dit laatste doet deze commissie een beroep op u.

Als bedrijf zou sponsoring d.m.v. een aan te leveren tekst op een paneel van het scholierenbusje de naamsbekendheid kunnen vergroten en de houding ten opzichte van uw bedrijf positief kunnen beïnvloeden.

Wij hanteren een tarief van 350,- per jaar.

Namens het bestuur doet de vervoerscommissie uit Lauwerzijl een dringend beroep op u om aan het leerlingenvervoer op de hier vermelde- dan wel andere wijze een bijdrage te leveren.

Wij zien uw antwoord graag tegemoet.

Namens de vervoerscommissie,
dhr. D.K.J. Wierenga

De zoektocht naar sponsoren ging door en dat leverde in het jaar 2001 het bedrag op van 4349,00 gulden. In 2003 waren er 14 sponsoren.

Acties

Door de vervoerscommissie werd er alles aan gedaan om gelden binnen te halen.
De actie die gehouden werd onder de inwoners van Lauwerzijl “Kilometersponsoring” leverde een bedrag op van 1490,00 gulden.

Beste dorpsgenoten.

In het voorjaar van 2001 hebben we uw steun gevraagd voor een bijdrage voor enkele kilometers leerlingenvervoer. U hebt daar heel enthousiast op gereageerd. Die actie bracht f 1490,= of wel € 676,13 op. Een fantastisch bedrag. Daarvoor nog onze hartelijke dank.

Het jaar er op werden er donateurs geworven in het dorp. Een oproep waar vele mensen positief op reageerden. 

Er werd een verloting georganiseerd.

Om onze financiële positie te continueren organiseren wij een verloting van eind  juni ’01 tot half november ’01.  De  trekking zal plaats vinden op 24 november in dorpshuis “de Vrijwilliger” te Lauwerzijl.

In 2003 werd er een bazaar gehouden in de schuur van de fa. Ph. Rooda en Zn. ten gunste van het vervoersfonds. Alle werk en moeite werden royaal beloond. Het eindresultaat was prachtig; 2353,86 euro.

Naast de grotere acties werden er jaarlijks poffertjes gebakken en deze werden tijdens projectdagen op school verkocht.

Leerlingen

In het fusiejaar zaten er nog 23 leerlingen op CBS ’t Sielje. Op dat moment een echt minimum voor het voortbestaan van de school.
In de daarop volgende jaren steeg het aantal leerlingen weer. In 2003/2004 gingen er 29 leerlingen met het busje en in 2008/2009 zelfs 34 leerlingen naar de school in Grijpskerk. Naast het busje reed er in die tijd een auto.
De wettelijke regels stonden toe dat het busje maximaal 15 leerlingen per keer mocht vervoeren. De regelgeving veranderde eerst voor taxibusjes en in 2011 ook voor privé vervoer. Dat was ook het jaar dat de Toyota-bus verkocht werd en dat er een Fiat Scudo bus – 9 persoons  en een Opel Zafira – 7 persoons gekocht werden.

Voor de leerlingen die met het busje vervoerd werden en voor de chauffeurs was een afsprakenlijst gemaakt, waar een ieder zich aan moest houden.

VERVOER BUSJE.

De fanatieke inzet van de vervoerscommissie wierp zijn vruchten af.

Een aantal afspraken voor de kinderen en de chauffeur. ;

-       We vertrekken vanaf een centrale plaats "de Vrijwilliger", (opstap -en aankomstplaats)
-       Ieder kind komt op tijd op de afgesproken plaats!
-       Het busje vertrekt op tijd vanaf "de Vrijwilliger".

-       Iedereen blijft onderweg op zijn/haar plaats zitten!
-       Iedereen moet in de gordel zitten.
-       In de bus mag niet gesnoept worden!
-       Bij het in- en uitstappen, passen we goed op onze spullen, (dus geen tas of iets dergelijks achterlaten)
-       Bij het uitstappen letten we goed op het verkeer!
-       Groep 1 t/m 4 wordt bij aankomst in Grijpskerk door de chauffeur in school gebracht.
-       Groep 1 t/m 4 wordt bij aankomst in Lauwerzijl door de chauffeur over de weg gezet.
-       Er wordt niet in de bus gerookt!
-       De chauffeur houdt zich aan de snelheidslimiet
-       Dit wordt door de vervoerscommissie gecontroleerd.
-       Tevens is de boete voor de bestuurder zelf.
-       De bus wordt alleen gebruikt voor het brengen en halen van de schoolkinderen van Lauwerzijl en niet om boodschappen o.i.d te doen.
-       Elke maandag wordt de kilometerstand door de vervoerscommissie genoteerd.
-       De extra kilometers worden door de chauffeur vergoed.

De eerste jaren werd er gereden door een vaste chauffeur. Deze man was tevens conciërge op cbs in Kommerzijl.  Toen deze stopte werd er gezocht naar een nieuwe betrouwbare chauffeur. Dit lukte tot dat ook deze man een vaste baan aangeboden kreeg bij een ander bedrijf.

Na vele discussies onder de ouders, hoe nu verder, werd besloten dat de ouders zelf, volgens een vast rooster, de ritten zouden gaan uitvoeren. Dit bleek een goede oplossing. Gemiddeld hoefden de ouders maar 2 à 3 x per week te rijden en dat was goed te doen.
Het busje reed elk tijdstip, 8:00 uur heen en 12:00 uur terug, 13:00 heen en 15.30 uur terug 2 ritten om alle leerlingen op school te krijgen en weer thuis.

Financiën

Na de verkoop van de schoolwoning, werd het duidelijk met welk bedrag het vervoersfonds rekenen moest. De balans per 31 december 2000 was 64.449,45 gulden.

De inkomsten van de ouderbijdrages, sponsoren, diverse acties en nog een nabetaling van de verkoop van de woning en daarnaast de uitgaven van de verzekering, brandstof, wegenbelasting, onderhoud en afschrijving maakten dat er aan het eind van 2001 een bedrag van 80.821,53 gulden op de balans stond. 2002 startte dus met een balans van 36.675,21 euro.

Door de royale rentetoedelingen van de vereniging PCBO, waar de CBS de Regenboog G/N/L toe behoorde, het feit dat de schoolbus na een aantal jaren afgeschreven was en de acties die gehouden werden steeg de balans naar € 46.872,00 op 31 december 2005. Op 1 januari 2006 werd de vereniging Penta Primair opgericht. De vereniging PCBO Zuidhorn is hier in opgegaan samen met nog een 4-tal andere samenwerkingsverbanden in het Westerkwartier.

De wet- en regelgeving is ondertussen gewijzigd en noodzaakt de vervoerscommissie tot de aanschaf van een extra bus. In september 2010 is er een 'nieuwe' bus aangeschaft en in december van dat zelfde jaar nog een MPV. Deze zelfde maand is er afscheid genomen van de oude bus. Totaal een uitgave van ongeveer € 20.000,=.

Nu er een auto en een bus rijden, dit betekend 2 x verzekeringen en 2 x wegenbelasting, en daarnaast een teruglopend aantal kinderen, is er jaarlijks een behoorlijk te kort. We zijn dan ook erg blij dat we goed op de portemonnee gepast hebben; er is gelukkig een spaarpotje. 

In 2014 is de MPV weer verkocht. Het aantal leerlingen is inmiddels zover teruggelopen dat met een 9-persoons bus die per keer twee ritten rijdt kan worden volstaan. 

In 2014 is gestart met overblijven op school. Dit houdt in dat de leerlingen 's morgens naar school gebracht worden, tussen de middag overblijven op school (met een korte pauze) en om 14:15 uur weer naar huis gaan.

Helaas blijft het aantal basisschoolleerlingen teruglopen en in 2017 volstaat zelf met slechts 1 x  heen en 1 x terug rijden. Voor de financiën, die nu nog opgebracht moeten worden door 9 leerlingen is dit gunstig, maar deze blijven structureel niet voldoende om aan het einde van het jaar een positief resultaat te laten zien.

Donateurs
Daarom is er in 2017 een oproep gedaan aan de inwoners van Lauwerzijl om donateur te worden van het vervoersfonds. Dit leverde een prachtig resultaat op; ruim € 500,-. Aan het einde van het boekjaar was er, zei het een zeer kleine, een positief eind resultaat. 

Stichting Quadraten
In januari 2018, na een langere periode van diverse gesprekken en onderhandelingen, is de  fusie tussen Stichting Penta Primair (christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld) en Stichting Westerwijs (openbaar onderwijs gemeente Zuidhorn) een feit. Zij heten vanaf deze datum Stichting Quadraten. Alle scholen behouden hun eigen identiteit, maar gaan bestuurlijk samenwerken. 

Voor het vervoersfonds verandert er niets. 

Duurzaam Lauwerzijl
Door de aankomende herindeling in 2019, waarbij 4 gemeentes (Zuidhorn, Grootegast, Marum en Leek) opgaan in Gemeente Westerkwartier, worden in de gemeente Zuidhorn allerlei duurzaamheidsprojecten gepresenteerd. In Lauwerzijl zijn, op voorzet van de vereniging dorpsbelangen, alle projecten ondergebracht bij Duurzaam Lauwerzijl.
Het doel van Duurzaam Lauwerzijl is een energie neutraal dorp. Dit willen zij bereiken door diverse  collectieve acties, zowel energie-besparende als energie-opwekkende acties.
Een van de punten die aandacht heeft is om in de toekomst het schoolvervoer elektrisch te laten rijden.